วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนาบุญจุดมาฆประทีปออนไลน์ ๒ ล้านดวง  ผ่าน Zoom (ซูม) ถวายเป็นพุทธบูชา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

อนุโมทนาบุญจุดมาฆประทีปออนไลน์ ๒ ล้านดวง 
ผ่าน Zoom (ซูม) ถวายเป็นพุทธบูชา

 640317_015.jpg

           “ผู้เข้าใจคนอื่นคือผู้รอบรู้ ผู้เข้าใจตนเองคือผู้รู้แจ้ง” (พจนา จันทรสันติ (แปลและเรียบเรียง), ๒๕๖๒ : ๑๕๑) นับเป็นคมความคิดที่ถูกบันทึกและตกทอดมาจากคัมภีร์โบราณของอารยชนที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลือง (黃河) นามว่า “เต้าเต๋อจิง (道德經)” โดยตามตำนานเล่าขานว่า “เหล่าจื่อ(老子)” เป็นผู้รจนาไว้ให้แก่บรรณพิภพนี้ ซึ่งคมวาทะข้างต้นนี้ หากขบคิดตามพระพุทธศาสนาแล้ว ใช่หรือไม่ว่า แม้นเราจะเสาะแสวงหาความรู้จนแตกฉานทุกศาสตร์ทุกแขนงที่อยู่ภายนอกตัวเราเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่เข้าใจภายในโลกแห่งใจของตนเองว่า ตนเองมีข้อบกพร่องอันใด และจะใช้วิธีการใดมาแก้ไขข้บกพร่องนั้นได้ ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้รู้แจ้ง” หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเราจะใช้วิธีการใดจึงจะไปถึงจุดที่สามารถขจัดกิเลสที่หมักหมมอยู่ภายในใจของเราได้ และนับเป็นความโชคดีที่ความรู้อันจะสามารถแถลงไขคำถามนี้ล้วนมีปรากฏอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว


640317_016.jpg

       ด้วยปรารภและระลึกถึงความสำคัญของพระสงฆ์ที่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จนสามารถสืบต่อมาถึงพวกเราท่านทั้งหลาย ดังนั้น ใน “วันพระธรรม” หรือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดกิจกรรมงานบุญวันมาฆบูชาขึ้น แต่เนื่องด้วยปีนี้เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดหนัก เป็นเหตุให้ศรัทธาสาธุชนหลายท่านไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมงานบุญยังสถานที่จัดงานเหมือนปีก่อน ๆ ได้ แต่กระนั้น เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของทุกท่าน วัดพระธรรมกายจึงจัดกิจกรรมงานบุญออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom (ซูม) โดยตลอดทั้งวันงานบุญล้วนอบอวลไปด้วยบรรยากาศเบิกบานบุญบันเทิงในทุกกิจกรรมบุญ ไม่ว่าจะเป็นพิธีปฏิบัติธรรมสาย-บ่าย พิธีกล่าวคำถวายกองบุญ Zoom (ซูม) พิธีกล่าวคำถวายโคมประทีป พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน การรับฟังธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และ ๕๑ ปี วัดพระธรรมกาย เป็นต้น


640317_017.jpg

            นอกจากนี้ เมื่อเวลาล่วงเข้ายามสนธยา ก็มีกิจกรรมงานบุญสุดพิเศษ ซึ่งใน ๑ ปี มีเพียง ๑ ครั้ง นั่นก็คือ พิธีจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ถัดจากนั้น คณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมสุดท้ายของวัน คือ พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๓,๒๐๐,๐๐๑,๒๕๐ จบ ณ บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ในวันมาฆบูชาปีนี้ พวกเราท่านทั้งหลายได้ตักตวงบุญกุศลไปอย่างเต็มที่ เต็มอิ่ม และเต็มใจกันทุกคนเช่นกับปีที่ผ่านมา


640317_018.jpg

            สำหรับความสำคัญของบุญพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศาสดานั้น ในพระไตรปิฎกมีการบันทึกไว้ว่า แม้พระพุทธองค์ไม่มีพระชนม์อยู่แล้วก็ตาม แต่ผลบุญที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์นั้น ล้วนไม่มีอันใดแตกต่างกับในยามที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่เลย สมดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในพระสุตตันตปิฎกว่า

“เมื่อพระสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี นิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิตเสมอกัน ผลก็ย่อมเท่ากัน 
ในเพราะเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจ สัตว์ทั้งหลาย ย่อมไปสู่สุคติ”

(ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/ ๒๔/ ๓๕๘)


640317_019.jpg

640317_020.jpg

              ในปริโยสานกาลสมัยนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีทุกท่านผู้มีหัวใจอันหนักแน่นมั่นคง ปรารถนาที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรรุ่งเรืองสืบไป แม้ในช่วงเศรษฐกิจขาลงยุคโควิด-๑๙ เช่นนี้ ก็ยังคงมาประชุมร่วมกันจุดมาฆประทีปออนไลน์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดวง เป็นพุทธบูชา ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เปรียบดั่งดวงตะวันที่แม้วันเวลาจะผันแปรเปลี่ยนไปสักเท่าใด แต่ก็ไม่ได้ทำให้แสงจากดวงสุรีย์แปรผันเปลี่ยนไปเลย ยังคงทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


640317_021.jpg

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร