ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 50

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2558

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 50

อบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2558 - 10 ม.ค. 2559
 

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 50 อบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2558 - 10 ม.ค. 2559

วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
     - ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
     - กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
     - สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

หลักฐานการสมัคร 
     - ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาหลักฐานการศึกษา
     - ใบรับรองแพทย์
     - สำเนาทะเบียนบ้าน

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา
     1. ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
     2. กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
     3. เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับอุบาสิกา)
     4. ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
     5. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
     6. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
     8. ผ้าคลุมเข่า (สำหรับอุบาสิกา)
     9. เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม
     1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
     2. โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
     3. วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 50 อบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2558 - 10 ม.ค. 2559

สอบถามรายละเอียด 
     โทร. 08-7502-6664, 08-0452-6033
     Line ID : smk072
     facebook : สมาธิแก้ว

     เว็บ : www.pbd.in.th


สุนทรียภาพแห่งชาติ ที่่รางกายและจิตใจ
เป็นไปตามครรลองของสมาธิ... ทุกอณูของวันเวลา
ที่นี่...สมาธิแก้ว