ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครโครงการดวงตะวันสันติภาพ The Sun of Peace รุ่นที่ 6 นักศึกษาทุนตะวันธรรม

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2555


      โครงการดวงตะวันสันติภาพ The Sun of Peace รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก     


โครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ ” เป็นโครงการจัดหาและฝึกฝนบัณฑิตที่แท้
ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุคคุณธรรมนำเศรษฐกิจ 
ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคนทั้งโลกรักการทำทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา

The Sun of Peace - Chance to change the world

ดวงตะวันสันติภาพ  -  - -  ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกนิสัย ฝึกภาษา
เราคือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก

การสมัคร
กรอกใบสมัคร และส่งภาพถ่าย สำเนาหลักฐาน ( jpeg file ) ส่งมาที่ 
info@sunofpeace.org 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่เสา N5 สภาธรรมกายสากล

สัมภาษณ์   -    วันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ระยะเวลาอบรม - 3 มิถุนายน 2555 - 2 มิถุนายน 2556

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 089-697-6280
โทร  087-515-5750
หรือ ทุกวันอาทิตย์ ที่เสาเอ็น 5 (N5) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 089-697-6280, 087-515-5750)


********************************************************************************************************

โครงการดวงตะวันสันติภาพ  (The Son Of Peace)
รุ่นที่ 6

บัณฑิตที่แท้ คือ ผู้มุ่งฝึกฝนอบรมตนเอง เห็นโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ไม่จำกัด เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต มีจิตใจงดงาม ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมโลกอยู่เสมอ บัณฑิตที่แท้จะพัฒนาตนเอง ให้มีสติในการคิด การพูด และการกระทำ เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น

โครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ ” เป็นโครงการจัดหา และฝึกฝนบัณฑิตที่แท้ ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุคคุณธรรมนำเศรษฐกิจ  ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคนทั้งโลกรักการทำทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา

ผู้เข้าร่วมโครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ” จะได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แท้ของโลก ได้แก่ เป็นผู้รักการปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ มีเป้าหมายชีวิตในการสั่งสมบุญ รักการฝึกตัวตามหลัก 5 ห้องชีวิต ด้วยหลัก “สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ และตรงเวลา” เป็นผู้รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวโลก และรักการทำงานเป็นทีม

จากนั้นจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษา และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดน ได้แก่ การขับรถ การทำอาหาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ประสบการณ์การจัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศ การแนะนำธรรมะให้แก่ชาวต่างประเทศโดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  รวมทั้งอีกหลายประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป

วัตถุประสงค์
1. คัดสรรผู้ที่มีจิตศรัทธา รักการฝึกฝนอบรมตนเอง และรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก
2. ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ในอนาคต
3. ฝึกความพร้อมทางภาษาและวัฒนธรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีทักษะในระดับที่ดูแลตนเองได้
    เมื่อต้องไปทำหน้าที่ หรือไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
4. สั่งสมประสบการณ์การจัดปฏิบัติธรรม และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวต่างชาติจนเกิดความเข้าใจ และความชำนาญ 

ระยะเวลาโครงการ
อบรมพื้นฐานเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถานที่ดำเนินการอบรม - วัดพระธรรมกาย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.  จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว
2.  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชาย,หญิงหรือสมาธิแก้วมาก่อน
     (ผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ยังไม่เคยอบรมทางโครงการฯ จะช่วยจัดสรรเวลาอบรมให้ก่อนเข้าโครงการฯ)
3.  เป็นชายจริง หญิงแท้ โสด อายุไม่เกิน 30 ปี
4.  บุคลิกภาพดี สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว และ ไม่ติดยาเสพติด
5.  เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6.  สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม

หลักฐานการสมัคร
1.  หนังสือรับรองผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 1 ฉบับ 
     (หากกําลังรอจบการศึกษา ให้ขอใบแทนจบการศึกษาก่อน)
2.  รูปสี ขนาด 2x2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย จำนวน 2 ใบ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)