สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดประชาบำรุง จัดโครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด

รร.วัดประชาบำรุง จัดโครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด


      โรงเรียนวัดประชาบำรุง สำนักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ  โรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดสารเสพติด ปีการศึกษา  2561 


     วันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนวัดประชาบำรุง สำนักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร จัดโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดสารเสพติด ปีการศึกษา  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโทษจากสารเสพติด  ป้องกันไม่ให้นักเรียนในโรงเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีสารเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


    สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นำโดย นายระวิ สุทธิเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชาบำรุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ก่อนที่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้ร่วมกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ จากนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ "เยาวชนไทยต้านยาเสพติด" โดยพระวีรชาติ มเหสกฺโก พระอาจารย์ประจำชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่เป็นอันตรายจากสารเสพติดต่อตนเองทั้งทางโลก และทางธรรม รวมถึงรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยง โดยผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป