สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีตัดปอยผมสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีตัดปอยผมามเณรภาคฤดูร้อน


     วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีตัดปอยผมในโครงกาบรรพชาามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560


    เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดพิธีตัดปอยผมในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพุทธวิธี โดยจะได้รับการดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการเจริญสมาธิภาวนา ให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของเยาวชนทุกคน ที่จะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติสืบไป