สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน ทั้งสิ้น 525 รูป

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 
3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน ทั้งสิ้น 525 รูป 

ณ ศาลาธรรมโฆษ วัดพายัพ อำเภอเมอง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีพระพรมหเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เข้าถวายสักการะ 
จากนั้นนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงาน

cr. นายวัชรพงศ์ บุญพระ / นายบุญลือ สาโท ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม  3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน ทั้งสิ้น 525 รูป

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม  3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน ทั้งสิ้น 525 รูป

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม  3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน ทั้งสิ้น 525 รูป