ฟ้ากับดินไกลกัน ฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกัน
...อ่านต่อ
พะพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม ๔ คือ ๑. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายเเก่ปัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้
...อ่านต่อ
สุธาโภชน์มีรสตั้งร้อย ที่เราบริโภคในวันนี้ ก็ไม่เหมือนอมตธรรมที่เราได้บริโภค
...อ่านต่อ
คฤหบดีชื่อ "ปุนัพพสุมิต" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณโยชน์หนึ่ง ด้วยการปูอิฐทองคำเต็มพื้นที่ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า "วิปัสสี"
...อ่านต่อ
เราได้ถวายผ้าอังสะในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนมารผู้มีบาป ภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา จักเป็นผู้ฉลาด ได้รับเเนะนำ เเกล้วกล้า พหูสูต ทรงธรรม ปฎิบัติธรรม
...อ่านต่อ
เราได้ถวายเภสัชในพระสุคตเจ้า
...อ่านต่อ
กุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์ หากว่าไทยธรรมมีอยู่
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เธอจงดูพระสาวกทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีความต่างกันอยู่ ๕ อย่าง คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเเละพวกเธอเร่ร่อน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้
...อ่านต่อ
(มาคธเทวบุตรทูลถาม) แสงสว่างในโลก มีกี่อย่าง
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระเสลเถระ เพราะได้ถวายเสา ๕ ต้น
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนวิธีพิจารณา เพื่อระงับความสงสัยในคำสอนที่ขัดเเย้งกันของลัทธิต่างๆ ให้กับหมู่ชน
...อ่านต่อ
ดูก่อนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะก็ดี พราหมณ์ก็ดี ปวารณากับสมณะหรือพราหมณ์นั้น ให้บอก
...อ่านต่อ
พระสาฏิมัตติกเถระถูกมารเเกล้ง โดยปลอมตัวเป็นท่าน ไปจับมือหญิงคนหนึ่ง คนในตระกูลที่ท่านไปบิณฑบาตเห็น
...อ่านต่อ
เราได้ถวายเข็ม ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายผ้า ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
...อ่านต่อ
(เทวดาทูลถาม) อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร