แสนไกล

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2564

15-5-64-1-b.jpg

แสนไกล

ฟ้ากับดินไกลกัน

ฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกัน

ที่ๆ ดวงอาทิตย์อุทัย กับที่ๆ ดวงอาทิตย์อัสดงก็ไกลกัน

ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษ

ปราชญ์กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้น

การสมาคมเเห่งสัตบุรุษย่อมไม่เสื่อมคลาย

จะนานเท่าใดๆ ก็คงที่อยู่เช่นนั้น

ส่วนสมาคมเเห่งอสัตบุรุษย่อมพลันเสื่อม

เพราะฉะนั้น

ธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษ

สุวิทูรสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๑๖๘

 Total Execution Time: 0.037692232926687 Mins