วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บุญใหญ่ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เรื่องจากปก
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙


 

บุญใหญ่ในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา

“การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก
การดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก
การที่จะได้ฟังสัทธรรมก็นับว่ายาก
การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก”

(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/ ๑๘๒/ ๙๐)

 

         จะเห็นได้ว่า ในทางพระพุทธศาสนานั้น สุดยอดแห่งความยากทั้งหลาย มิได้หมายถึง การมีทรัพย์สมบัติมหาศาลหรือมียศถาบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่ใด ๆ เลย แต่กลับเป็นเรื่องที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวพวกเราทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุบัติขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ล้วนเป็นสุดยอดความยากในบรรดาความยากทั้งหลาย ซึ่งผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ท่าน ในวันที่จันทร์เพ็ญลอยเด่นกลางนภา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือ “วันอาสาฬหบูชา” นั่นเอง

       ดังนั้น วันเพ็ญเดือน ๘ ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม จึงนับว่ามีความสำคัญต่อพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยในวันแสนพิเศษนี้มีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ

                ๑. พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
                ๒. พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
                ๓. พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก
                ๔. พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ บริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 

         นอกจากนี้ อรุณรุ่งวันถัดไป ก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระภิกษุทุกรูปในพระพุทธศาสนาต้องพร้อมใจมาประชุมรวมกันอธิษฐานอยู่จำพรรษาในอารามนั้น ๆ ตลอดไตรมาส เพื่อขัดเกลาฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ โดยมิได้ไปพักค้างแรม ณ อารามอื่นใดเลย เว้นเสียแต่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น อีกทั้งจะได้มีโอกาสในการศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ให้แจ่มแจ้งลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมสั่งสอนสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมให้รู้ถูกเห็นถูกในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตสืบไป ซึ่งวันนั้นก็คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือ “วันเข้าพรรษา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๖ กรกฎาคม

 

             ด้วยเหตุนี้ จึงอยากเรียนเชิญท่านทั้งหลายผู้มีหัวใจไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามแบบอย่างพระบรมศาสดาและพระพุทธสาวกทั้งหลาย ได้มาตามระลึกนึกถึงความสำคัญของวันพิเศษเหล่านี้

 

            ที่สำคัญ ในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ มีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรมจำนวน ๖ รูป ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ และสวดธรรมจักรฉลองชัยชิตัง เม ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมพิธีกรรมดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ได้ เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาด อาจจะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปสั่งสมบุญกุศลได้โดยสะดวกนัก แต่เชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้คงมิทำให้ยอดนักบุญทุกท่านพลาดโอกาสอันดีในการตักตวงบุญกุศล ดังนั้นผู้เขียนและทีมงานจึงขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้


 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร