อรูปภพ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปภพ มีทิพยสมบัติทั้งหลายที่มีความสวยงามประณีตกว่าในรูปภพอรูปพรหม
...อ่านต่อ
รูปภพ หรือ พรหมโลก คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม พรหมโลกนี้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าเทวโลก มีทิพยสมบัติทั้งหลาย ที่มีความ วยงามประณีตกว่าในเทวโลก
...อ่านต่อ
สวรรค์ อายุ (ปีสวรรค์) 1 วัน 1 คืนสวรรค์ ปีมนุษย์ ล้านปีมนุษย์
...อ่านต่อ
บุคคลที่จะถือกำเนิดบนสวรรค์นั้น เมื่อเป็นมนุษย์ต้องหมั่นสร้างความดีสั่งสมบุญบำเพ็ญบารมีหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
...อ่านต่อ
เทวภูมิ หรือ วรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยแห่งสัตว์อันเป็นทิพย์
...อ่านต่อ
ติรัจฉานภูมิ คือ โลกของสัตว์ผู้ไปโดยขวาง คือเวลาจะไปไหน มาไหน ต้องไปโดยอาการขวางลำตัว ต้องคว่ำอกไป เช่นสุนัข แมว หนู
...อ่านต่อ
อสุรกายภูมิ คือ ภูมิที่อยู่ของสัตว์ซึ่งปราศจากความร่าเริงสนุกสนาน ต้องเสวยทุกขเวทนาเพราะความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
เปตติวิสยภูมิ คือ ภูมิของเปรต เป็นโลกที่อยู่ของสัตว์ผู้ห่างไกลจากความสุข และมีสถานที่อยู่อาศัยไม่แน่นอน
...อ่านต่อ
เป็นนรกขุมพิเศษ ที่มีแต่ความมืดมนอนธการสัตว์นรกมีร่างกายใหญ่โต
...อ่านต่อ
มหานรก อายุสัตว์นรก 1 วัน 1 คืนนรก อายุของสัตว์นรก
...อ่านต่อ
เมื่อรวมยมโลกที่ตั้งอยู่โดยรอบมหานรกทุกขุมแล้ว จะมีจำนวนทั้งหมด 320 ขุม ยมโลกทั้ง 10 ขุมในแต่ละทิศมีชื่อเรียกของตัวเองเป็นชื่อเหมือนกันกับยมโลกในทิศอื่นๆ
...อ่านต่อ
อุสสทนรกเป็นนรกขุมบริวาร เมื่อสัตว์นรกใช้กรรมในมหานรก จนกระทั่งกรรมเบาบางลงแล้วจะมารับกรรมในอุสสทนรกต่อไป
...อ่านต่อ
นิรยภูมิประเภทที่ใหญ่ที่สุด เรียกว่า มหานรก มีทั้งหมด 8 ขุม ตั้งซ้อนเรียงกันอยู่เป็นชั้นๆ มี นายนิรยบาลหรือเจ้าหน้าที่ในมหานรก
...อ่านต่อ
อบายภูมิ คือ ภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญ เป็นสถานที่ที่สัตว์ไปเกิดแล้วไม่มีโอกาสกระทำกุศลกรรมหรือความดีเลยแม้แต่น้อย
...อ่านต่อ
มนุสสภูมิ คือ โลกซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูง คำว่า "มนุษย์" มาจากคำว่า "มน" (อ่านว่ามะนะ) แปลว่า ใจ
...อ่านต่อ
ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ซึ่งประกอบด้วยภูมิทั้งหมด 11 ภูมิ
...อ่านต่อ
ภูมิของสัตว์ทั้งหลายก็มีเหมือนกัน คือประกอบด้วยภูมิทั้งหมด 31 ภูมิซึ่งสามารถจัดอยู่ในภาวะของจิตที่เรียกว่า ภพ
...อ่านต่อ
เมื่อเรามองออกไปในห้วงจักรวาลอันเวิ้งว้างกว้างไกลสุดสายตา ดูเหมือนว่ามีแต่ความว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
...อ่านต่อ
โครงสร้างเบื้องล่างของเขาสิเนรุ
...อ่านต่อ
โครงสร้างจักรวาล ทางด้านแนวตั้งส่วนบนของเขาสิเนรุ
...อ่านต่อ
โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุเรื่องโครงสร้างจักรวาล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร