(นำ) (หันทะ มะยัง เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาเชิญเทวดากลับกันเถิด.)
...อ่านต่อ
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต, ท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษ จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถึงซึ่งความสุขกาย ; วิรุฬโห พุทธะสาสะเน, เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา ;
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอภัยปริตรกันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง โพชฌังคะปะริตตัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโพชฌงค์ปริตรกันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอังคุลิมาลปริตรกันเถิด.)
...อ่านต่อ
สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง, เพราะกระทำความเคารพ ชึ่งพระพุทธรัตนะ ; โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด ;
...อ่านต่อ
ยังกิญจิ ระฅะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ, รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่โนโลก ;
...อ่านต่อ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ; พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในป่า หรืออยู่โคนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ตาม ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดวัฏฏกปริตรกันเถิด.) คุณคือศีล ความสัตย์ ความหมดจด และความเอื้ออาทรมีอยู่ในโลก ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโมรปริตรกันเถิด.) พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง กำลังอุทัยขึ้นมา สาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพี ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดขันธปริตรกันเถิด.) ขัาพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถากรณียเมตตสูตรทันเถิด.) กิจอันภิกษุ(ผู้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า) ผู้ฉลาดในประโยชน์ใคร่จะบรรลุสันตบทอยู่เสมอ พึงกระทำก็คือ :-
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดรัตนสูตรกันเถิด.) เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ ณ ภาคพื้นก็ดี, ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี, ที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ก็ดี ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถามงคลสูตรกันเถิด.) ข้าพเจ้าพระอานนท์เถระ ได้สดับมาอย่างนี้ว่า :-
...อ่านต่อ
ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้ทรงแสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ;
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย, จำนวน ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ;
...อ่านต่อ
ชุมนุมเทวดา (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน) (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้) สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
...อ่านต่อ
บทกรวดน้ำแบบยาวเป็นคาถาของเก่า อุททิสสนาธิฏฐานคาถา บทต่อไปนี้ใช้สวดเพื่อกรวดนํ้า อุทิศบุญกุศล
...อ่านต่อ
เย เกจิ ขุททะกา ปาณา สัตว์เล็ก ทั้งหลายใด , มะหันตาปิ มะยา หะตา ทั้งสัตว์ใหญ่ เราห้ำหั่น
...อ่านต่อ
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง, ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ ;
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร