ลำดับขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2558

 

 ลำดับขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

     ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยทั่วไปนั้น ผู้ออกทำหน้าที่กัลยาณมิตรย่อมจะต้องสื่อสารกับบุคคลที่จะไปพบทั้งด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจาโดยมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคนในที่นี้ แม้จะเน้นเรื่องการใช้วาจาในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร แต่กระนั้นก็ย่อมจะมีความเกี่ยวโยงกับการแสดงออก ด้านอื่นๆ ที่จะต้องผสมผสานกันอย่างเหมาะสมทั้งนี้ลำดับขั้นตอนโดยทั่วไปมีดังนี้

1.การกล่าวสวัสดี และพนมมือนอบน้อมไหว้อย่างพองาม

2.การกล่าวทักทายผู้ที่เราไปพบ พร้อมทั้งใช้คำสรรพนามให้เหมาะสมตามวัยของแต่ละท่าน เช่น ลุง ป้า น้า อา

3.การแนะนำตัวเอง เช่น บอกชื่อ และมาจากไหน เป็นต้น

4.บอกจุดประสงค์และเหตุผลที่มาพบ

5.การทำความรู้จัก สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน

6.สนทนาธรรมหรือนำเรื่องการทำความดีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนะนำวิธีการทำบุญ เช่น การทำทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา เป็นต้น

7.สรุปเรื่องหรือเนื้อหาที่คุย ให้จบลงในเวลาที่เหมาะสม ไม่นานเกินไป

8.หากมีของฝาก ให้มอบของฝากที่เหมาะสม เช่น หนังสือธรรม เป็นต้น

9.การอนุโมทนาบุญก่อนกลับ ทั้งนี้ต้องแสดงความยินดีในความดีของเขาด้วย

10.การอวยพรที่ออกจากความปรารถนาดีจากตัวเรา

11.การอำลากลับ ซึ่งจะต้องไม่ลืมว่าเวลาจะกลับควรไหว้ และกล่าวสวัสดีลากลับ

     สิ่งที่พึงตระหนักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรประการหนึ่งก็คือการเตรียมข้อมูลและเนื้อหาธรรมะที่จะนำไปถ่ายทอดแนะนำแก่บุคคลทั้งหลายดังนั้นผู้จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นจะต้องเป็นผู้ขวนขวายในการศึกษาธรรมะ แม้จะไม่เชี่ยวชาญแบบนักปราชญ์ แต่ก็จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องราวที่เราจะนำไปแนะนำแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอย่างดีและเรื่องราวที่มักจะนำเข้าสู่การสนทนาในเบื้องต้นนั้น ผู้ที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ควรจะมีความรู้ในหัวข้อธรรม ดังต่อไปนี้

1.การทำทาน

2.การรักษาศีล

3.การเจริญภาวนา

     นอกจากนี้ สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมก็เป็นเรื่องราวและข่าวคราวทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แต่ก็ถือว่าจะเป็นเสน่ห์สำหรับผู้ที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าหากมีความรอบรู้ในด้านอื่นๆอีกเพราะจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การเปิดการสนทนาในลักษณะที่พูดภาษาเดียวกันกับคู่สนทนาก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาพูดคุยหารือ     สนทนในเรื่องธรรมะที่เราเตรียมไปได้

 

จากหนังสือ DOU
วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร