โง่

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2564

11-1-64-2-b.jpg

โง่

บุคคลใดโง่

ย่อมสำคัญความที่ตนเป็นคนโง่

บุคคลนั้น จะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นได้บ้าง

ส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่

มีความสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิต

บุคคลนั้นเเล เราเรียกว่า "คนโง่"

เรื่องโจรผู้ทำลายปม ธรรมบท มก. เล่ม๔๑ หน้า ๑๘๘

 Total Execution Time: 0.0011168678601583 Mins