เมื่อยึดมั่น  ว่ามี  ก็มีทุกข์

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2563

เมื่อยึดมั่น  ว่ามี  ก็มีทุกข์
ไม่พบสุข  จริงเเท้  สุขเเค่ไหน
หมดมี  ก็หมดทุกข์  พบสุขใจ
สุขทุกข์ไซร้  อยู่ที่จิต  คิดเอาเองฯ

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.011978614330292 Mins