กิจกรรม "เสาร์สร้างสุข" สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. - เวลา 20.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จัดขึ้นครั้งปฐมเริ่ม วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2562

กิจกรรม "เสาร์สร้างสุข" สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. - เวลา 20.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จัดขึ้นครั้งปฐมเริ่ม

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ถาวร ถาวโร รองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่

วัดพระธรรมกาย เป็นองค์แสดงธรรม
 

กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ "เสาร์สร้างสุข" เป็นการพัฒนาพื้นที่จิตและปัญญาของวัดและชุมชน

ตามแนวพระพุทธศาสนา ตามพันธกิจใน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ตามมติมหาเถรสมาคม

 Total Execution Time: 0.0013697306315104 Mins